X
thub
Is added to your shopping cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
Header Background Header Background

About US

About US

เจ๊แอล ตลาดไท (Thaichillfarm)

ผู้ผลิต  และ ขายส่งพริก พริกส่งออก พริกโรงงาน พริกป่น พริกซอส พริกแห้ง พริกสด พริกจินดา พริกชี้ฟ้าแดง พริกชี้ฟ้าเขียว พริกชี้ฟ้าเหลือง พริกหนุ่มขาว พริกหยวก พริกกะเหรี่ยง คุณภาพดีราคาถูกคัดจากสวนสวยๆ พริกส่งออกของเราเกรดดีที่สุด ส่งออกพริกหลากหลายชนิดไม่ว่า พริกแดง พริกเหลือง พริกเขียว พริกขาวส่งกันตลอดๆ และรับบริการคัดพริก ลงกล่องส่ง ห้าง โรงแรม ร้านอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ 

ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมศึกษา ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพริกในพื้นดิน จนเจริญเติบโต ผลผลิตออกผลในการเก็บ พร้อมบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง ทุกกระบวนการเราใส่ใจ ดูแล อย่างพิถีพิถัน